طراحی بام سبز

بام سبز به معنی تبدیل پشت بام و تراس ها به فضای سبز. در اینگونه بام ها با پرورش انواع گیاهان با توجه به شریط محافظتی علاوه بر استفاده از آب باران برای رشد گیاهان و جلوگیری از جمع شدن آب باران بر روی بام ساختمان ، منظره ای زیبا به وجود می آید. برای ایجاد بام سبز باید ساختمان تحمل بار ناشی از بام سبز را داشته باشد و عایق بندی رطوبتی برای جلوگیری از نفوذ آب به ساختمان صورت گیرد.در اینگونه بام ها باید مسیرهایی را برای دفع آب حاصل از آبیاری گیاهان در نظر گرفت.

 

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه