طراحی نقشه های معماری

نقشه های معماری عبارت اند از نقشه های فاز 1 و فاز 2

نقشه های فاز 1 که بر اساس مطالعات اولیه(فاز صفر) طراحی می شود و شامل نقشه ها،مقاطع و نماها می باشد. و نقشه های فاز 2 که طبق ضوابط و مقررات با جزئیات طراحی می شود.نقشه ها در این مرحه (فاز 2) آماده اجرا و ارائه به پیمانکار می باشد.

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه