طراحی نما

یکی از اجزای مهم ساختمان نمای ساختمان است.طراحی نمای ساختمان باید به گونه ای باشد تا ارتباط بین فضای داخل و خارج ساختمان حفظ شود.طراحی نما باید بر اساس اصول و استاندارد طراحی باشد.ساختمان ها جزئی از فضاهای شهری هستند که زیبایی آن تاثیر بسزایی در شهر و فضاهای اطراف خود دارد.نمای ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که علی رغم متفاوت بودن با ساختمان های مجاور همانگی غیر ملموسی هم با آن ها داشته باشد.

1مجموع 1 پروژه
1مجموع 1 پروژه